Alle GreCon repræsentanter...

Velkommen til GreCon...

... vi er glade for, at du har valgt at besøge vores hjemmeside

GreCon er den førende samarbejdspartner inden for forebyggende brandsikring, målesystemer og røntgenscannere. I årtier har vores kunder, der er førende inden for mange forskellige industrier med interessante opgaver, sat pris på den kompetente rådgivning og service forbundet med vores produkter, der sikres gennem vores omfattende salgs- og servicenetværk.

GreCon gnistdetekterings- og slukningssystemer byder på sikkerhed til din produktion

Gnistdetekterings- og slukningssystemer byder

på sikkerhed til din produktion

GreCon Spark Detection Animation

I mange forskellige industrier, hvor der arbejdes med fyldmaterialer, forekommer der igen og igen brande og støveksplosioner med vidtgående konsekvenser.

Derved forårsagede afbrydelser af produktionsprocessen fører til omfattende følgeomkostninger – foruden de umiddelbare personskader og materielle skader. Med GreCon gnistdetekterings- og slukningssystemer brandfare af denne type forebygges ved hjælp af en særlig teknik: lynhurtig detektering og automatisk slukning af antændelsesenergien, før den egentlige brand kan bryde ud. "GreCon gnistdetekterings- og slukningssystemer slukker, før branden starter!"

„GreCon gnistdetekterings- og slukningssystemer slukker, før branden starter"

Dine fordele

GreCon DMR 5000

Registrering af hændelser med millisekunders nøjagtighed

Risikostyring i produktionsprocessen

Mulighed for fjernstyret overvågning og sikkerhedsinformationssystem

Slukning, før branden starter

Eliminering af antændelseskilder

Forebyggelse af brande og eksplosioner

Materielle skader og personskader undgås

Sikring af maksimal produktionstilgængelighed

Mulighed for rabat på brandforsikring

Udfordringen

GreCon Brennendes Silo

I en tid med global konkurrence bliver moderne produktionsanlæg mere og mere effektive. Ud over nye fabrikker kræves derfor kontinuerlig forbedring og øgning af produktiviteten hos allerede eksisterende og ofte forældede produktionssteder.

Alligevel må produktionssikkerheden aldrig lide under dette. Først og fremmest er det nødvendigt at tage opståen af brande og eksplosioner i opløbet. Ubeskyttede faciliteter til formaling, tørring, køling og presning er særligt udsatte med deres pneumatiske eller mekaniske transportanlæg og udsugningssystemer.

Desuden er der på disse fabrikker et stort farepotentiale for ubeskyttede filtre, siloer eller beholdere.

Løsningen

GreCon gnistdetekterings- og slukningssystemer bidrager betydeligt til eliminering af disse mangfoldige farekilder. Som forebyggende brandsikring til filtersystemer og siloer i adskillige produktionsanlæg har de i årtier hørt til standardudstyret inden for sikkerhedsteknologi til beskyttelse af mekaniske eller pneumatiske transportanlæg. Gnistdetekterings- og slukningssystemer kan registrere og eliminere antændelseskilder, før der opstår brande eller eksplosioner.

Funktionsmåden

GreCon DMR 5000

Et GreCon gnistdetekterings- og slukningssystem er velegnet til næsten enhver position i produktionsprocessen for at sikre brandsikrings- eller overvågningsfunktioner ved hjælp af særlige sensorer. IR-alarmer overvåger transportanlæg og kan, hvis nødvendigt, aktivere high-speed-vandslukkere inden for få millisekunder. Udbredelsen af antændelsesenergi kan dermed effektivt forebygges. Omdirigering eller afbrydelse af produktstrømmen er også muligt og bruges, hvis slukning med vand ikke er muligt.

Afhængigt af hændelserne, der registreres med millisekunders nøjagtighed, foretages automatisk og målrettet aktivering af passende foranstaltninger via et 4-fold trindelt alarmsystem. Disse foranstaltninger kan som regel udføres uden at afbryde produktionsprocessen. Der reageres ad hoc for at minimere skader og resulterende driftsstop uden at forstyrre produktionsprocessen unødigt.

Desuden kan filtre eller siloer overvåges for brande, der opstår under stilstand, eller selvantændelse ved hjælp af egnet GreCon-teknologi. I sådanne tilfælde aktiveres slukningen allerede inden operatøren eller brandvæsenet opdager den brand, der er ved at opstå.

Forebyggelsen

GreCon SIS

De relevante hændelser er tilgængelige uden undtagelse via GreCon kontrolkonsollens alarmhukommelse, også på et senere tidspunkt. Disse oplysninger kan let overføres til analyse fra et SD-kort til en computer og bearbejdes der ved hjælp af almindelig Office-software. For at opnå velstruktureret alarmstyring er der ved store GreCon gnistdetekterings- og slukningssystemer integreret et GreCon sikkerhedsinformationssystem (SIS). I tilfælde af alarm stiller dette system alle oplysninger såvel som slukningsplan til rådighed. Betjening og konfiguration foretages i en dialogfunktion via en menustyret, selvforklarende softwarepakke.

Statistikker er automatisk tilgængelige via en langtidsrapport over alle alarmer og forstyrrelser, der dannes via SIS. Disse statistikker afspejler – grafisk bearbejdet – tilstanden i produktionsanlægget. Med et kort blik kan man ved hjælp af et trafiklysprincip (grøn-gul-rød) se, om og hvor der er ved at udvikle sig farepotentiale. Dermed kan en truende ulykke forebygges. Applikationen er web-baseret og er dermed tilgængelig overalt online.

Konklusionen

Med GreCon gnistdetekterings- og slukningssystemer opnås et meget højt niveau af system- og driftssikkerhed. Nu til dags er dette meget vigtigt i moderne produktionsanlæg, især med hensyn til overholdelse af sikkerhedsbestemmelser. Den permanente tilgængelighed af produktionsfaciliteter med høj investeringsværdi skal være garanteret, især i økonomisk vanskelige tider og under kraftigt, internationalt konkurrencepres.

In-line fugtmåling ved hjælp af infrarød teknologi

In-line fugtmåling ved hjælp af infrarød teknologi

GreCon IR 5000

GreCon IR 5000

Ved produktion af træbaserede plader er vandindholdet af det anvendte materiale af afgørende betydning. GreCon fugtanalyseapparatet IR 5000 er det optimale målesystem, der giver brugeren de nødvendige præcise informationer om produktfugtighed. Den konstante tilgængelighed af produktegenskaber giver mulighed for nem justering af produktionsprocessen for at sikre en høj standard af produktkvalitet.

Spåner og fibre må hverken være for våde eller for tørre. Derfor er kontrollen af materialets fugtighed af afgørende betydning. Hvis materialet er for vådt, vil det resultere i reduceret pladekvalitet og langsommere produktionshastigheder. Hvis materialet er for tørt, spildes værdifuld energi. Desuden kan faren for brande og eksplosioner i tørreanlæg stige.

Spåner og fibre må hverken være for våde eller for tørre. Derfor er kontrollen af materialets fugtighed af afgørende betydning. Hvis materialet er for vådt, vil det resultere i reduceret pladekvalitet og langsommere produktionshastigheder. Hvis materialet er for tørt, spildes værdifuld energi. Desuden kan faren for brande og eksplosioner i tørreanlæg stige.

Dine fordele

GreCon IR 5000

Undgåelse af fejl forårsaget af forkert fugtighed

Berøringsfrit målesystem, måling af spåner/fibre inden i beholdere/transportsnegle gennem en glasrude

Berøringsfrit målesystem, måling af spåner/fibre inden i beholdere/transportsnegle gennem en glasrude

Målesystemet leveres forudkalibreret


Opbygning af IR 5000

GreCon IR 5000

Hovedbestanddelene i det berøringsfrie fugtanalyseapparat IR 5000 er et målehoved og et brugerinterface til kalibrering af og fastlæggelse af variabler for fugtanalyseapparatet. Brugerinterfacet er monteret i nærheden af målehovedet, hvor det også fungerer som eksternt display i målepositionen. På denne måde kan de målte fugtværdier let aflæses, når man tager prøver til laboratoriemålinger. De målte værdier kan via en netværksforbindelse overføres til et overordnet processtyringssystem for at få vist værdierne på styrepulten.

Analoge udlæsninger og programmerbare alarmkontakter er tilgængelige til yderligere styringsopgaver. Målehovedets og brugerinterfacets kabinetter er støv- og vandtætte. Ved anvendelse under ekstreme forhold, som frost eller varme, er passende tilbehør tilgængeligt.

Analoge udlæsninger og programmerbare alarmkontakter er tilgængelige til yderligere styringsopgaver. Målehovedets og brugerinterfacets kabinetter er støv- og vandtætte. Ved anvendelse under ekstreme forhold, som frost eller varme, er passende tilbehør tilgængeligt.

Kombination med andre målesystemer

Vurderingen af produkt- eller materialeegenskaber kan gøres endnu mere effektiv ved at kombinere IR 5000 med andre GreCon målesystemer. For eksempel kan data fra GreCon arealvægtmåleren BWG 5000 bruges til at beregne spåne- eller fibermåttens tørmasse.

Måleprincip

GreCon IR 5000

IR 5000 fungerer ved hjælp af en optisk måleværdiomformer. Der benyttes lys i NIR-området, hvilket absorberes af materialets fugt. Det betyder, at jo fugtigere det materiale er, der skal måles, jo mindre lys reflekteres der af materialet. En lysstråle, der udsendes fra en halogenlampe, deles op i adskillige måle- og referencestråler ved hjælp af en spejl-linse-kombination.

Strålerne føres gennem et filterhjul, for at filtrere uønskede spektralområder ud af lyset. De tiloversblevne stråler i NIR-området ledes hen på det materiale, der skal måles. Det reflekterede lys, hvis intensitet afhænger af vandindholdet, sammenlignes med referencestrålerne i målehovedet og bruges til at beregne materialets fugtighed.

På grund af opdelingen i adskillige måle- og referencestråler og dobbelt-detektor-princippet sikres høj systemstabilitet og målenøjagtighed – uafhængigt af eksterne påvirkninger.

Manipulatorer til optimal montering af målehoveder

GreCon IR 5000

Ved lukkede transportanlæg, såsom transportsnegle, kan fugtigheden måles direkte i produktionsprocessen ved hjælp af en glasrude.

Fibermåleapparatet er særligt egnet til at undersøge materialets fugtighed i faldskakter, såsom faldskakter under tørrercykloner ved MDF-produktionsprocesser. Med IR 5000 opsamles og måles fibrene i en særlig opsamlingsbeholder. Efter hver måling åbnes en klapmekanisme, og de målte fibre sendes tilbage i produktionsprocessen. Samtidig opsamles nye fibre og målingen startes igen. En integreret klap bruges ved udtagning af prøver. Med dette GreCon måleapparat er det for første gang også muligt at måle fritfaldende materiale ved hjælp af infrarød-systemer.

Til måling oven over fiber- eller spånemåtter før eller efter forpressen tilbydes en velegnet holder. Denne holder gør det også muligt at indstille målehovedet under produktionen til en kalibrerings- eller eftersynsposition.